Domov / Obchodné podmienky
Kategórie
Výrobcovia
Články
  Kontaktní informace
  Potrebujete poradiť s vašou objednávkou?

   

  Viktor Katrinec

  Mob: +421 948 735 968

  Email: v.katrinec@bagno.sk

   

  Novinky

  Obchodné podmienky

  obchodné spoločnosti Internetový obchod Bagno.sk
  so sídlom Galvaniho 2/A, 821 04  Bratislava
  identifikačné číslo: 36 744 603
  zapísanej v obchodnom registri vedenom
  pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.bagno.sk

   

  1. Úvodné ustanovenia
  2. Uzatvorenie zmluvy, dodanie a odobranie tovaru
  3. Platobné podmienky
  4. Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody
  5. Zodpovednosť za chyby, reklamácie
  6. Poučenie kupujúceho-spotrebiteľa a odstúpenie od zmluvy kupujúceho-spotrebiteľa
  7. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  8. Ostatné ustanovenia

   

   

  1. Úvodné ustanovenia

  1.1. Tieto platne schválené VOP internetového obchodu www.bagno.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Keraservis s.r.o., ktorá je predajcom všetkého ponúkaného tovaru a zaisťuje jeho predaj a záručný servis (ďalej len „predávajúci“), nadobúdajú účinnosti dňa 1. 8. 2017. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený tieto VOP v primeranom rozsahu podľa svojej úvahy zmeniť, pričom táto zmena bude kupujúcemu oznámená zverejnením na internetových stránkach www.bagno.sk. V prípade zmeny VOP má kupujúci právo zmluvy, ktorých sú tieto VOP súčasťou, vypovedať, a to písomnou výpoveďou zaslanou doporučene a na doručenku najneskôr do 15 dní odo dňa, keď mu bola zmena predávajúcim oznámená. Strany zjednávajú pre výpoveď zmlúv 3-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá počína bežať prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola predávajúcemu doručená výpoveď kupujúceho. Zmeny VOP budú zverejnené na internetových stránkach www.bagno.sk.

  1.2. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu, teda spoločnosť: Keraservis s.r.o., so sídlom: Galvaniho 2/A,821 04 Bratislava, Slovensko, adresa pre účely komunikácie so zákazníkmi (predovšetkým pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy): Galvaniho 2/A,821 04 Bratislava, Slovensko, IČ: 36 744 603, IČ DPH SK2022347767, bankovné spojenie: Tatra Banska, a.s., číslo účtu: 2626058342/1100 IBAN: SK1511000000002626058342. Tel.: +421 948 735 968, e-mail: info@bagno.sk. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ďalej len súhrnne „kupujúci“, popr. „kupujúcispotrebiteľ“ a „kupujúci-podnikateľ“). Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho výkonu povolania uzaviera zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.

  1.3. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Bagno.SK , vyššie uvedené, ako predávajúceho na strane jednej a kupujúceho na strane druhej pri predaji tovaru. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (ďalej tiež len „zmluva“) a stávajú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvného dohovoru účastníkov tohoto vzťahu. Úprava vzájomných vzťahov vykonaná VOP má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona, ktoré by sa na daný vzťah v inom prípade vzťahovali. Kupujúci odoslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil a že berie výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvného dohovoru medzi ním a predávajúcim.

  1.4. Predávajúci úvodom výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti, popr. v zariadeniach, slúžiacich k bežnému ubytovaniu osôb, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci zásadne nezodpovedá za chyby spôsobené nadmernou záťažou používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely, než je vyššie uvedené. Predávajúci tiež nezodpovedá za chyby spôsobené používaním tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu a podkladmi, ktoré sú kupujúcemu k dispozícii na internetových stránkach www.bagno.sk pod odkazom „informácie/servis/výrobca“. Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, popr. 3D animáciou.

  1.5. Úvodom tejto zmluvy strany ďalej prehlasujú, že ich vzájomná komunikácia bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku, pričom obe strany sú schopné úplne porozumieť oznámenia v oboch týchto jazykoch. Zmluvné strany preto voči sebe nebudú vznášať námietku neúplného porozumenia oznámenia v jazyku, ktorý nie je ich materským jazykom, ak pôjde o český či slovenský jazyk.

  ^ Nahoru

  2. Uzatvorenie zmluvy, dodanie a odobranie tovaru

  2.1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy s kupujúcim-spotrebiteľom je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode predávajúcim, zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom. Za odoslanie objednávky sa považuje kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie objednávky, toto potvrdenie má však už len informatívny charakter. Návrhom na uzatvorenie zmluvy s kupujúcim-podnikateľom je odoslanie objednávky kupujúcim-podnikateľom, zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu-podnikateľovi. Na chybne uvedené či vôbec neuvedené údaje v objednávke je zákazník systémom upozornený a nie je mu umožnené objednávku záväzne odoslať, akonáhle je objednávka odoslaná, možno ju meniť len na základe dohody s predávajúcim. Potvrdenie objednávok vykonáva predávajúci e-mailom alebo telefonicky na kupujúcim odovzdané kontaktné údaje. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán (vrátane dohody obsiahnutej v týchto VOP) alebo na základe zákonných dôvodov.

  2.2. Predávajúci si mimo iné vyhradzuje právo najneskôr nasledujúci pracovný deň odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru; pri vyčerpaní skladových zásob; ak usúdi s ohľadom na znalosť obchodného prostredia, že ide o objednávku sledujúcu nepoctivý zámer či objednávku odporujúcu dobrým mravom a ďalej v prípade technickej chyby systému internetového obchodu, priamo sa dotýkajúcej kupujúcim objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

  2.3. Pokiaľ je objednaný tovar skladom, expeduje ho predávajúci do 2 pracovných dní odo dňa, keď bola objednávka predávajúcim kupujúcemu potvrdená. Ostatný tovar zasiela kupujúci podľa dodacích termínov svojich dodávateľov. U všetkého tovaru je vždy uvedená predpokladaná lehota dodania tovaru, pričom kupujúci berie na vedomie, že táto lehota má len orientačný charakter a odvíja sa vždy od dodania tovaru predávajúcemu jeho dodávateľmi.

  2.4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar i pred lehotou stanovenou v kúpnej zmluve na základe oznámenia termínu predčasného dodania kupujúcemu, vykonaného minimálne 1 pracovný deň pred predčasným dátumom dodania.

  2.5. Ak si objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac druhov tovaru, u ktorých sú uvedené rôzne lehoty dodania, expeduje predávajúci zásadne celú objednávku v rámci jednej zásielky a dodanie sa preto vždy odvíja od najdlhšej lehoty dodania, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

  2.6. Podrobné informácie o spôsobe a cene dopravy sa dajú nájsť na internetových stránkach www.bagno.sk pod odkazom „Doprava“. Ak sa tak dohodnú kupujúci a predávajúci, prepraví predávajúci tovar do miesta, ktoré bude dohodnuté v kúpnej zmluve. V tomto prípade je kupujúci povinný zaistiť prístupovú cestu. Miestom plnenia sa potom rozumie adresa dodania špecifikovaná kúpnou zmluvou. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru na adrese, ktorú k tomuto účelu predávajúcemu odovzdal. V prípade svojej neprítomnosti na adrese uvedenej v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne dodania tovaru podľa tohoto odstavca je kupujúci povinný zaistiť prevzatie tovaru osobou, ktorá vodičovi prepravnej služby zaplatí kúpnu cenu tovaru (v prípade podľa čl. III. odst. 4. písm. a) VOP) alebo predloží doklad o zaplatení kúpnej ceny (v prípade podľa čl. III. odst. 4 písm. b) VOP) a ktorá tovar od prepravcu prevezme.

  2.7. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný ešte za prítomnosti vodiča prepravnej služby skontrolovať zachovanie a nepoškodenosť obalu zásielky. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky už pri predaní tovaru je kupujúci povinný spísať s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení a zásielku neprebrať. Kupujúci je toho istého dňa povinný preukazne informovať predávajúceho a oznámiť, z akého dôvodu dodaný tovar neprevzal. Predávajúci následne zvolí zodpovedajúci postup a vyvinie všetko úsilie k včasnému doručeniu novej zásielky. O zistených nezrovnalostiach je kupujúci povinný v tomto prípade neodkladne informovať predávajúceho. Kontrolu kvality a kvantity dodaného tovaru je kupujúci povinný vykonať s najvyššou možnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu či strate tovaru. V prípade nedodržania postupu podľa uvedeného nevzniká kupujúcemu nárok z titulu chýb tovaru, vzniknutých pri jeho preprave, či už kvantitatívnych, či kvalitatívnych.

  2.8. Čiastočné dodávky sú prípustné, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

  2.9. Náklady na dodanie tovaru sú rozlíšené podľa hmotnosti.

  2.10. Za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru kupujúcim alebo zaplatenia celej kúpnej ceny, prípadne deň predania tovaru dopravcovi k preprave, v prípade kolízie viacerých vyššie uvedených termínov deň, ktorý nastal skôr.

  ^ Nahoru

  3. Platobné podmienky

  3.1. Ceny uvádzané v internetovom obchode www.bagno.sk majú charakter cien zmluvných vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „cena“). Cena sa vždy vzťahuje k zobrazenému a popísanému produktu a nezahŕňa súvisiace dekorácie, doplnky či plnenia. Ceny môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Cenu tovaru si môže člen overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pre kupujúceho je rozhodná cena, uvedená u tovaru v čase odoslania objednávky.

  3.2. V cene nie je zahrnutá doprava tovaru, sťahovanie a montáž zakúpeného tovaru, dekorácie apod., ceny za tieto služby sú účtované samostatne.

  3.3. Na zjednanú kúpnu cenu nie je možné započítavať akékoľvek nároky vzniknuté z tejto kúpnej zmluvy bez dohody oboch zmluvných strán.

  3.4. Tovar je možné uhradiť: a) dobierkou - v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru od prepravnej služby. Čiastku (cena tovaru + poštovné) predá kupujúci vodičovi prepravnej služby, ktorý je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o zaplatení. Daňový doklad (faktúra) je vložená vnútri balíku. b) vopred - bankovým prevodom na náš účet. Zálohová faktúra je v tomto prípade kupujúcemu zaslaná e-mailom, originál následne poštou.

  3.5. Predávajúci si vyhradzuje podmieniť u tzv. „atypického tovaru“ a u neskladového tovaru (t.j. tovaru, u ktorého nie je uvedený údaj „skladom x ks“) akceptáciu objednávky tovaru zložením nevratné finančnej zálohy vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru kupujúcim.

  ^ Nahoru

  4. Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

  4.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, akonáhle je tovar kupujúcemu odovzdaný.

  4.2. Spolu s vlastníckym právom prechádza na kupujúceho i nebezpečenstvo škody na tovare.

  4.3. Prevzatie tovaru sa potvrdzuje podpisom na dodacom či prepravnom liste.

  ^ Nahoru

  5. Zodpovednosť za chyby, reklamácie

  5.1. Práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je predávajúcim a kupujúcim dohodnutá doba dlhšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom predaja konečnému užívateľovi.

  5.2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za chyby, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve. Chybou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrny rozdiel u prírodných materiálov (napr. drevo), textilných a umelých materiálov alebo lakovaných plôch. Chybou nie sú rozdiely rozmeru u čalúneného nábytku v rámci tolerancie. U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola zjednaná nižšia cena. Záruka sa nevzťahuje na veci použité.

  5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

  5.4. Reklamácia mosí byť kupujúcim uplatnená bez zbytočného odkladu po jej zistení písomným prípisom, zaslaným na vyššie uvedenú adresu pre reklamačné účely, t.j. Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava, spoločne s predložením originálu alebo kópie faktúry. Reklamáciu možno uplatniť i prostredníctvom emailu, ktorý kupujúci zašle na emailovú adresu info@bagno.sk. ku ktorému pripojí naskenovanú faktúru. Kupujúci tiež môže vykonať reklamáciu prostredníctvom reklamačného listu, ktorý si môže vytlačiť tu alebo si ho vyhotoví sám. Reklamačný list mosí obsahovať: katalógové označenie výrobku, dátum predaja, množstvo tohoto výrobku, popis chyby a vyjadrenie, či považuje chybu za podstatné či nepodstatné porušenie zmluvy a v nadväznosti na to je povinný zvoliť si svoje právo podľa občianskeho zákonníku. Konečné posúdenie, či je chyba podstatným či nepodstatným porušením zmluvy, koná s ohľadom na odbornosť v danom odvetví predávajúci. Reklamačný list kupujúci zašle spolu s kópiou dokladu o zaplatení na adresu pre reklamačné účely, t.j. Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava alebo na emailovú adresu info@bagno.sk.

  5.5. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie chyby opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak si nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako u chybného plnenia, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  5.6. Chyba, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za chybu tovaru len vtedy, a) pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli zjednané v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho alebo b) pokiaľ montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a chyba vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.

  5.7. Pokiaľ kupujúci u tovaru, ktoré vyžaduje odbornú inštaláciu, túto podmienku nesplní, nebude následná reklamácia uznaná. Predávajúci nezodpovedá o.i. za tie chyby tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou či montážou vykonanými kupujúcim.

  5.8. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

  5.9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii okamžite, v zložitých prípadoch do 7 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby mosí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

  ^ Nahoru

  6. Poučenie kupujúceho-spotrebiteľa a odstúpenie od zmluvy kupujúceho-spotrebiteľa

  Kupujúci-spotrebiteľ prehlasuje, že sa už pred uzatvorením zmluvy v internetovom obchode pod odkazom „Práva spotrebiteľa“ zoznámil so všetkými údajmi, ktoré mu je predávajúci na základe občianskeho zákonníka povinný oznámiť:
  • Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, popr. 3D animáciou,
  • Cena tovaru je vždy uvedená u príslušného tovaru, a to ako bez DPH, tak vrátane DPH,
  • Spôsob platby je upravený v čl. III/ Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu (ďalej len „VOP“) a spôsob dodania v čl. II/ VOP,
  • Náklady na dodanie tovaru sú rozlíšené podľa hmotnosti (detailne všetko viď. Podstránka Doprava).
  • Práva zákazníkov vznikajúce z chybného plnenia, práva zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv sú upravené v čl. V/ VOP,
  • Prevádzkovateľ internetového obchodu zaisťuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti funkčnosť digitálneho obsahu týchto internetových stránok s tým, že ich obsah, ku ktorému má zákazník prístup, je platný; digitálny obsah by mal byť kompatibilný s bežne používanými hardware zariadeniami a software vybavením,
  • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku kupujúceho nesie kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku predávajúceho nesie predávajúci, pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby,
  • Povinnosť zaplatiť v prípade niektorého tovaru zálohu je upravená v čl. III/ VOP,
  • Alternatívne riešenie sporov: V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na e-mailovej adrese: info@bagno.sk. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh je oprávnený podať spotrebiteľ spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto je dostupný na webovej stránke: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výlučne len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa ďalej týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €/EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
  alternatívneho riešenia sporu najviac do výšky 5 €/EUR s DPH. • Kúpna zmluva, uzatvorená v tomto internetovom obchode, je zákazníkovi zaslaná na ním odovzdanú emailovú adresu a následne je uložená u prevádzkovateľa v elektronickej podobe a na vyžiadanie zákazníkom môže byť zákazníkovi zaslaná znovu,
  • Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom a slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy,
  • Jednotlivé technické kroky, vedúce k uzatvoreniu zmluvy, sú popísané v čl. II/ VOP,
  • Na chybne uvedené či vôbec neuvedené údaje v objednávke je zákazník systémom upozornený a nie je mu umožnené objednávku záväzne odoslať, akonáhle je objednávka odoslaná, možno ju meniť len na základe dohody s predávajúcim,

  6.2. Predávajúci v súladu so svojimi zákonnými povinnosťami informuje kupujúceho-spotrebiteľa, že má v súlade s § 1829 násl. občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar (v zvlášť dohodnutých prípadoch u zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného zvlášť: odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru, popr. v zvlášť dohodnutých prípadoch u zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú položku alebo časť tovaru). Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy mosíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať (vložte Vaše meno a priezvisko, obchodnú firmu/názov, adresu sídla a prípadne Vaše telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu) formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxu alebo e-mailu). Na našej webovej stránke www.bagno.sk môžete takisto elektronicky vyplniť a odoslať formulár pre odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné prehlásenie. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohoto oznámenia o odstúpení od zmluvy. K odstúpeniu od zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je k stiahnutiu v internetovom obchode pod odkazom „Práva spotrebiteľa“. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar na adresu: Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava. Tovar nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo takto zaslaný tovar neprevziať. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s navrátením tovaru. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 9 EUR. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Tovar mosí byť neporušený a nepoškodený (vrátane nepoškodeného pôvodného obalu) tak, ako ho kupujúci dostal. Kupujúci je povinný tovar v pôvodnom obale zaslať predávajúcemu v ďalšom vhodnom obale na prepravu tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru ani pôvodného obalu. K zásielke mosí byť priložený daňový doklad, ktorý dostal kupujúci spolu s tovarom, a ďalej tu mosí byť uvedené bankové spojenie (číslo účtu a bankový ústav), kam možno kupujúcemu vrátiť zaplatené finančné čiastky. Do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatené finančné čiastky (čiastka na faktúre, t.j. kúpna cena, prepravné a balné). Predávajúci upozorňuje, že pokiaľ zákazník zvolil iný než najlacnejší spôsob dopravy, má nárok na náhradu len najlacnejšieho spôsobu. Prijaté peňažné prostriedky je predávajúci povinný vrátiť až v okamihu, keď mu spotrebiteľ preukáže vrátenie tovaru. Zaplatené finančné čiastky sa kupujúcemu vrátia prevodom na jeho bankový účet, ak sa nedohodnú predávajúci a kupujúci inak.

  6.3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa okrem tovaru, u ktorého je odstúpenie vylúčené príslušnými právnymi predpismi, nevzťahuje tiež na tovar, prispôsobený konkrétnym požiadavkám kupujúceho, predovšetkým na sprchové kúty s označením „atypický tovar“, pretože tento tovar je vo svojej podstate tovarom upraveným podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu v zmysle § 1837 občianskeho zákonníka.

  6.4. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho-spotrebiteľa o nasledujúcich skutočnostiach: Predávajúci internetového obchodu zaisťuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti funkčnosť digitálneho obsahu týchto internetových stránok s tým, že ich obsah, ku ktorému má zákazník prístup, je platný, digitálny obsah by mal byť kompatibilný s bežne používanými hardware zariadeniami a software vybavením. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku kupujúceho nesie kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku predávajúceho nesie predávajúci, pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Vo veci ochrany spotrebiteľa sa zákazník môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR tu: www.esc-sr.sk. Kúpna zmluva, uzatvorená v tomto internetovom obchode, je zákazníkovi zaslaná na ním oznámenú emailovú adresu a následne je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe a na vyžiadanie zákazníkom môže byť zákazníkovi zaslaná znovu. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom a slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy.

   ^ Nahoru

  7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

  7.1. V súlade s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem týmto spoločnosti Bagno.SK, IČ: 367 44 603, so sídlom Bratislava, Galvaniho 2/A, PSČ 821 04, zapísanej v registri Okresného súdu Bratislava I vložka 44798/B (ďalej len „správca“), dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neobmedzenú dobu. Som informovaný(á) o tom, že moje osobné údaje v uvedenom rozsahu, t.j. meno a priezvisko (ak som fyzická osoba), adresa (ak som fyzická osoba), firma (ak som právnická osoba), sídlo (ak som právnická osoba), telefónne číslo, emailová adresa, číslo mobilného telefónu, IČO a DIČ (ak som osoba, ktorej bolo IČO a DIČ pridelené) budú správcom spracované pre účely registrácie a vybavenia objednávok zákazníkov tohto internetového obchodu a ďalej budú pre evidenčné účely uchovávané bez časového obmedzenia správcom. Som ďalej informovaný(á) o tom, že emailová adresa, ktorú som uviedol(uviedla) v registrácii, popr. v objednávke a zoznam mnou objednaných produktov, budú správcom predané prevádzkovateľom serveru www.heureka.sk a www.najnakup.sk, a to za účelom monitoringu hodnotenia nákupu zákazníkmi. Som si vedomý(á) toho, že pre spoločnosť KERASERVIS s.r.o. vykonáva technické spracovanie osobných údajov špecializovaná spoločnosť, ktorá týmto získa prístup k mojim osobným údajom. Údaje o tejto spoločnosti mi na požiadanie vydá kontaktná osoba správcu na emailovej adrese: info@bagno.sk. Som ďalej poučený, že mi kontaktná osoba správcu na emailovej adrese: info@bagno.sk na požiadanie bez zbytočného odkladu vydá informácie podľa § 12 zákona o ochrane osobných údajov a o práve žiadať po správcovi vysvetlenie a odstránenie nežiaduceho stavu podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, plynúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov..

  ^ Nahoru

  8. Ostatné ustanovenia

  8.1. Zmluvné strany sa dojednávajú, že zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia českým právom, resp. právam ČR, predovšetkým zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa v súlade s ust. čl. 6 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady ES č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (nariadenie RÍM I.) vzťahy právom zeme, v ktorej má spotrebiteľ obvyklé bydlisko. Pokiaľ by tieto VOP obsahovali ustanovenia, vychádzajúce z českého práva, ktoré je pre spotrebiteľa menej výhodné, než úprava práva zeme, v ktorej má spotrebiteľ obvyklé bydlisko, toto ustanovenie VOP sa nepoužije a platí úprava práva zeme, v ktorej má spotrebiteľ obvyklé bydlisko. U kupujúceho-podnikateľa sa ustanovenie čl. VI. VOP nepoužije a zjednáva sa, že právo kupujúceho-podnikateľa voči predávajúcemu na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy, predovšetkým škody vzniknutej v dôsledku chýb tovaru, je čo do výšky tejto náhrady škody obmedzené na čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene predmetného tovaru; toto ustanovenie neplatí, ak ide o škodu spôsobenú predávajúcim úmyselne. Predávajúci a kupujúci-podnikateľ medzi sebou v zmysle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. výslovne vylučujú použitie obchodných zvyklostí.

  8.2. Ak vznikne zo záväzkového právneho vzťahu, založeného touto zmluvou, či zo vzťahov s týmto právnym jednaním strán súvisiacich, vrátane riadenia o náhrade škody, spor, zmluvné strany sa dojednávajú, že sú k jeho prejednaniu a rozhodnutiu príslušné súdy Českej republiky, miestna príslušnosť sa bude odvodzovať od sídla predávajúceho. Zmluvné strany sa dojednávajú, že rozhodným právom je právo Českej republiky.

  8.3. Náklady na uplatnenie práv, plynúcich zo záväzkového právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim, nesie každá zo zmluvných strán v plnom rozsahu sama.

  8.4. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretiu osobu.

  8.5. Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, i jej zmeny a doplnky musia byť vykonané v písomnej forme. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom, keď predávajúci nadobudne od kupujúceho zjednanú zálohu na kúpnu cenu.

  8.6. Zvláštne ustanovenie so zákazníkom písomne vykonané vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami VOP, ktoré by s nimi boli v rozpore.

  8.7. V prípade, pokiaľ by jednotlivé ustanovenia VOP boli uznané ako neplatné, nevzťahuje sa táto neplatnosť na ustanovenia ostatné.

  ^ Nahoru
   

  V Bratislave 1.12.2017
  Konateľ spoločnosti Internetový obchod Bagno.sk
  ^ Nahoru