Podmienky odstúpenie od zmluvy

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

A FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

    1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar (poslednú dodávku tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, či prvú dodávku tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru).

Na odstúpenie nemáte nárok v prípadoch uvedených v obchodných podmienkach.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Galvaniho 2/A, 82104 Bratislava alebo info@bagno.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdite níže, jeho použitie však nie je povinné. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 

      2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár pro odstúpenie nájdite na niže.

 

 

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

Komu: Keraservis s.r.o., IČO 36744603, sídlom Galvaniho 2/A, 82104 Bratislava, mail info@bagno.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu/týchto produktov:

Číslo objednávky: ________________

Dátum objednania: ________________

Dátum prijatia: ________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ________________

Adresa spotrebiteľa: ________________

Dátum podpisu tohto formulára: ________________

 

 

_____________________

Podpis spotrebiteľa